Jun 17, 2019   9:28 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Facility management of an apartment house over the life cycle of the building
Written by (author): Ing. Richard Miške, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Ing. Jozef Oboňa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Facility management bytového domu v rámci celého životného cyklu stavby
Summary:Hlavným cieľom dizertačnej práce je vytvoriť návod pre fungovanie facility managementu bytového domu v rámci celého životného cyklu stavby (ŽCS). Práca má poskytnúť v riešených oblastiach manuál na užívanie stavby. Na splnenie hlavného cieľa je nevyhnutné realizovať rad čiastkových cieľov -- definovať úlohy facility manažéra v jednotlivých fázach ŽCS, zostaviť postupy pre riešenie rozhodovacích problémov s viacerými kritériami a pre dlhodobé plánovanie obnovy, navrhnúť organizačné štruktúry účastníkov ŽCS, vykonať legislatívnu analýzu. V prvej časti práce -- súčasný stav riešenej problematiky je vykonaná analýza počtu a technického stavu bytov, analýza trhu správcov, sú vymedzené formy financovania obnovy bytových domov, definuje sa životný cyklus stavby ako projekt, definuje sa facility management, stav jeho uplatnenia u nás a trendy v zahraničí, stanoví sa rozdiel medzi správou budov a facility managementom a determinujú úlohy účastníkov ŽCS. Časť -- výsledky a diskusia rieši nastolené ciele v teoretickej a praktickej rovine a vychádza z poznatkov nadobudnutých v predchádzajúcej časti práce. Súčasťou práce je aj sumár nevyhnutných dokumentov slúžiacich k riadeniu stavby a zvýšeniu jej úžitkovej hodnoty. V závere sú všetky čiastkové výsledky zakomponované do súhrnnej schémy. Výsledkom práce je podklad pre facility management v bytovom dome počas celého životného cyklu stavby. V oblasti facility managementu je na Slovensku vydaných len niekoľko publikácií. Tento publikačný deficit čiastočne rieši aj predkladaná dizertačná práca.
Key words:facility management, facility manažér, investičný proces, životný cyklus stavby, multikriteriálna analýza, strategické plánovanie obnovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited