Jun 19, 2019   1:56 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of environmental burden solution projects in urban areas
Written by (author): Ing. Andrea Kocianová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Darina Sršníková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie projektov riešenia environmentálnych záťaží v zastavanom území
Summary:Diplomová práca pojednáva o environmentálnom aspekte v kontexte stavebného priemyslu. Prvé tri kapitoly tvoria teoretickú časť práce, v ktorých sú zhrnuté všetky dôležité informácie nielen o životnom prostredí na Slovensku. Obzvlášť sa venuje pozornosť novej legislatívnej úprave na úseku environmentálnych záťaží. V rámci problematiky znečisťovania prostredia sa sústreďuje hlavne na brownfieldy v obytných zónach. Základnou úlohou pri vytváraní teoretickej časti bolo zistiť, zdokumentovať a pochopiť súčasnú formu procesu potrebného pri riešení industriálnych záťaží životného prostredia. Hlavný cieľ praktickej časti tejto práce je návrh postupu projektu z pohľadu súkromného investora, ktorý rieši odstránenie environmentálnej záťaže na území vlastného brownfieldu. Bratislavská cvernová továreň je zvolený objekt pre tvorbu postupu ukážkového projektu, pretože spĺňa základné kritéria. Cvernovka je bývalým industriálnym areálom, kde sa takmer jedno celé storočie vyrábali nite pre textilný priemysel. Z tohto dôvodu sa vytvára predpoklad na existenciu environmentálnej záťaže v tejto lokalite. Zároveň sa dnes nachádza v zastavanej obytnej zóne, čo vytvára nielen vynikajúcu príležitosť pre investorov, ale predovšetkým nutnosť riešiť toto územie z kvalitatívnych aspektov životného prostredia. Nosnou časťou projektu je časový harmonogram činností, ktorý by mal slúžiť pre ľahšie pochopenie navrhovaného životného cyklu projektu. Obsah práce v niektorých bodoch ponúka novátorské riešenia daných etáp projektu, ostatné state sú inšpirované metodickými pokynmi už existujúcich návrhov. Kombináciou nových a známych údajov sa vytvoril prototyp projektu, ktorý je určený ako pomôcka pre súkromné osoby riešiace environmentálnu záťaž v zastavanom území.
Key words:environmentálna záťaž, brownfield, postup projektu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited