Jun 18, 2019   2:46 p.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Concept of Energy Development in the Cross - boarder Cooperation Slovakia - Austria
Written by (author): Ing. Eliška Očovanová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepcia rozvoja energetiky v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko
Summary:Suburbánna a cezhraničná suburbánna časť Bratislavy, rozprestierajúca sa popri slovensko -- rakúskej hranici profituje z pozitívnych polarizačných efektov svojho príťažlivého centra -- Bratislavy. Z hľadiska dostupnosti Bratislavy ako hlavného pólu rozvoja a kvality života i životného prostredia v aglomerácii Viedeň - Bratislava patrí suburbánny priestor Bratislavy na pravom brehu Dunaja, juhozápadne od Petržalky k najkvalitnejším v rámci celej rezidenčnej suburbánnej štruktúry Bratislavy. Máme za to, že riešený modelový región patrí k top najkvalitnejším v rámci slovensko -- rakúskych možností bývania. Udržateľný rozvoj kvalitného prostredia pre život si vyžaduje dlhotrvajúci ohľaduplný a šetrný prístup rezidenta, aby sa tento ďalej mohol cítiť spokojný v mieste svojho bydliska, so zreteľom na to, že svoje životné prostredie zachováva pre ďalšie generácie. Rezidenta vnímame najmä ako spotrebiteľa elektriny, tepla, pohonných hmôt a v druhom rade ako pozorovateľa miestnej krajinnej štruktúry, pretvárateľa prostredia. V diplomovej práci sa zameriavanie na hľadanie optimálneho vzťahu medzi vnímaním obnoviteľných zdrojov energie ako energoobjektu - prvku ochrany prírody a krajiny -- prvku krajinoobrazu. Cezhranične porovnávame vzťah obyvateľstva k obnoviteľným zdrojom energie v sektore spotreby i tvorby krajiny. Navrhujeme riešenia pre optimalizáciu vzťahu ponuky a dopytu energie v modelovom mikroregióne Jarovce -- Rusovce -- Čunovo -- Kittsee -- Pama -- Deutsch Jahrndorf aplikovaním systému na inteligentné meranie spotreby energie, nadimenzovaním technickej infraštruktúry, fyzicky nevyhnutnej pre rozvoj "Smart Grid" a vytvorenia podmienok bezpečnej dodávky elektriny v území paralelne s jeho rozrastaním sa. Dimenzujeme podporné prvky mikroregionálnej inteligentnej siete -- "Smart Grid". Uplatnenie priestorového plánovania v problematike koncepcie rozvoja energetiky je jednoznačné -- poukázať na priestorové rezervy s energetickým potenciálom a naviesť stakeholderov k ich racionálnemu využívaniu s cieľom optimalizovať, harmonizovať.
Key words:inteligentné elektrické siete, cezhraničná spolupráca, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited