Jun 24, 2019   7:16 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The concept of development of urban area with regard to solution of environmental burdens - Bratislavská cvernová továreň
Written by (author): Ing. Dagmar Barániková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepcia rozvoja mesta, zóny s prihliadnutím na riešenie environmentálnych záťaží - Bratislavská cvernová továreň
Summary:Cieľom diplomovej práce je identifikácia environmentálnej záťaže na vybranom území, jej klasifikácia a návrh metód na jej sanáciu, ako aj možnosti ďalšieho využitia územia. Prvé dve kapitoly sa venujú problematike environmentálnych záťaží všeobecne. Vymedzujú základné pojmy, legislatívne obmedzenia a postupy, poskytujú stručný prehľad metodických príručiek a pomôcok zaoberajúcich sa problematikou záťaží a pojednávajú o teoretických postupoch pri riešení záťaží, od podozrenia až po ich odstránenie a posanačný monitoring prostredia. Úvod hlavnej časti sa zaoberá spôsobmi riešenia a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku a opisuje vybrané príklady využitia starých industriálnych objektov v zahraničí. V praktickej časti je uplatnený postup riešenia záťaží na modelovom území Bratislavskej cvernovej továrne. Územie bolo zvolené preto, že ako bývalý areál priemyselnej výroby spĺňa predpoklady na podozrenie na znečistenie. Okrem toho sa nachádza v zastavanom území, preto možná environmentálna záťaž predstavuje riziko pre zdravie ľudí, a teda je nutné ju vyriešiť. Lokalita má okrem toho vysoký potenciál pre ďalší rozvoj. V grafickej časti je zobrazené aktuálne využitie objektov areálu, ale aj návrh ich ďalšieho možného využitia. Výsledky tejto práce sú síce na teoretickej úrovni, pretože na niektoré analýzy sú potrebné odborne spôsobilé osoby, ale sú dôkazom toho, že akákoľvek záťaž sa dá vyriešiť a územie ďalej využiť.
Key words:environmentálna záťaž, sanácia, priemyselný areál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited