Jan 25, 2020   2:54 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Zsófia Csáky
Identification number: 75617
University e-mail: zsofia.csaky [at] stuba.sk
 
1410V00  Biochemistry D-BICH
FCFT D-BICH den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Lipid droplets and squalene accumulation in yeast
Written by (author): Mgr. Zsófia Csáky
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Opponent 1:prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Opponent 2:doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách
Summary:Skvalén je biotechnologicky významný izoprenoid, ktorý má široké využitie, vo farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle. U kvasiniek je za štandardných podmienok jeho hladina nízka, avšak jeho akumuláciu môžeme dosiahnuť zmenou kultivačných podmienok, genetickou manipuláciou alebo pomocou terbinafínu, inhibítora skvalénmonooxygenázy. V predloženej práci sa venujeme biochémii akumulácie skvalénu v bunkách kvasiniek. V prvom rade sme sa zaoberali účinnosťou mutácií v géne ERG1 kódujúcom skvalénmonooxygenázu pri akumulácii skvalénu v bunkách kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Podobný prístup (zníženie aktivity skvalénmonooxygenázy terbinafínom resp. mutáciou v géne ERG1) sme sa snažili využiť aj u kvasinky Kluyveromyces lactis, ktorá dokáže využiť ako zdroj uhlíka laktózu a má preto veľký biotechnologický potenciál z hľadiska produkcie skvalénu. V práci sme sa venovali aj lipotoxickému efektu skvalénu v mutantných bunkách kvasiniek (QM), ktoré nie sú schopné tvoriť lipidové partikuly a preto nedokážu efektívne ukladať skvalén. Zistili sme, že lipotoxický efekt skvalénu v QM bunkách sa prejaví na úrovni každej membrány, kde opísali jeho prítomnosť, t.j. endoplazmatického retikula (ER), mitochondrií a plazmatickej membrány. Prejav lipotoxického účinku akumulovaného skvalénu sme pozorovali v prípade ER ako indukciu tzv. „ER stresu“, v prípade mitochondrií ako zvýšenú produkciu reaktívnych foriem kyslíka. Na úrovni plazmatickej membrány sa škodlivý účinok akumulovaného skvalénu prejavuje ako zvýšená citlivosť buniek na membránovo-aktívne látky, znížená stabilita protoplastov a ako narušená schopnosť udržiavať membránový potenciál. V práci sme ďalej sledovali vzťah medzi akumuláciou skvalénu a biogenézou lipidových partikúl. Skvalén nedokáže indukovať biogenézu lipidových partikúl u QM buniek S. cerevisiae, avšak sme zistili, že pri indukcii bazálnej syntézy triacylglycerolov v množstve nedostačujúcom pre tvorbu lipidových partikúl akumulácia skvalénu vedie k tvorbe lipidových partikúl, čím sa eliminuje jeho toxicita v QM bunkách.
Key words:Kluyveromyces lactis, lipidové partikuly, lipotoxicita, Skvalén, skvalénmonooxygenáza, Saccharomyces cerevisiae, kvasinky, QM mutant

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited