Aug 8, 2020   10:59 p.m. Oskar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Stanislav Kučera
Identification number: 76625
University e-mail: xkuceras [at] stuba.sk
 
2822T12  Natural and Synthetic Polymers I-PSP
FCFT I-PSP-DRCEPA den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
Wood, Pulp and Paper, 2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 56

     
     
Final thesis
     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Pulp acetylation - degree of substitution
Written by (author): Bc. Stanislav Kučera
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie
Summary:
Cieľom predloženej bakalárskej práce bola príprava a povrchová úprava celulózy vyrobenej acetyláciou hydroxylových skupín pomocou anhydridu kyseliny octovej. Táto modifikácia vedie k priemyselnej aplikácii týchto zlúčenín ako kompozitných materiálov. Doba reakcie sa pohybovala od 15 do 60 minút. Ako katalyzátor sa použila kyselina sírová s konštantným objemom 1mL. Stupeň substitúcie polyméru bol stanovený titráciou roztoku celulózy, etanolu a hydroxidu sodného s použitím kyseliny chlorovodíkovej. Pomocou FTIR spektroskopie bol potvrdený pokles intenzity signálu hydroxylových skupín s narastajúcim časom acetylačnej reakcie. Zároveň sa pozorovala aj zvýšená intenzita signálu acetylových skupín. Z hľadiska priemyselnej aplikácie mala najlepšie vlastnosti vzorka, podrobená acetylačnej reakcii po dobu jednej hodiny.
Key words:
buničina, acetylácia, stupeň substitúcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited