May 26, 2019   11:27 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Katarína Duchoňová
Identification number: 76783
University e-mail: xduchonova [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Separation of azeotropic system using ionic liquid
Written by (author): Bc. Katarína Duchoňová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Opponent:Ing. Milan Vajda, CSc.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Summary:Diplomová práca je venovaná štúdiu separácie azeotropickej zmesi etanol – voda metódou extrakčnej rektifikácie v prítomnosti novej triedy rozpúšťadiel – iónových kvapalín. Kompozične je práca rozdelená do troch základných častí: teoretickej, experimentálnej a výpočtovej. V teoretickom úvode práce je uvedený stručný literárny prehľad základných metód používaných na delenie danej zmesi, vrátane rozpúšťadiel, ktoré boli v rámci jednotlivých metód testované. Bližšie je tu rozobratá najmä extrakčná rektifikácia, definované sú vlastnosti iónových kvapalín. V tejto časti práce je veľká pozornosť venovaná aj charakteristike a stručnému opisu možných spôsobov regenerácie extrakčných rozpúšťadiel. Experimentálna časť práce je zameraná na štúdium vplyvu pracovných podmienok (teplota, tlak) v laboratórnej filmovej odparke na čistotu regenerovaného rozpúšťadla. Hľadajú sa také pracovné podmienky, ktoré umožnia vo vákuovej odparke kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a umožnia získať čo najčistejšie rozpúšťadlo. Súčasťou experimentálnej časti je aj meranie varných kriviek systémov etanol – iónová kvapalina a voda – iónová kvapalina v širokom koncentračnom rozsahu, ktorého výsledkom je spresnenie opisu fázovej rovnováhy daných dvojzložkových systémov. Posledná, výpočtová, časť sa zaoberá návrhom separačných krokov na oddelenie etanolu z jeho zriedeného vodného roztoku. Navrhnuté sú dva rôzne koncepty technológie – koncept A, ktorý pozostáva z extrakčnej rektifikačnej kolóny a zo zariadenia na regeneráciu rozpúšťadla a koncept B, v ktorom je oproti konceptu A zahrnutá aj kolóna na zahustenie vstupného zriedeného roztoku etanolu. V rámci obidvoch navrhnutých konceptov sú počítané parametre jednotlivých kolón/zariadení a vyhodnotené sú spotreby energie. Pre opis fázovej rovnováhy kvapalina – para je použitá NRTL rovnica, ktorej parametre boli počítané z dvoch rôznych experimentálnych zdrojov – z údajov publikovaných v literatúre (meraných v úzkom koncentračnom rozsahu) a z rovnovážnych údajov nameraných v rámci experimentálnej časti diplomovej práce a to v širokom koncentračnom rozsahu. Ako extrakčné rozpúšťadlo je použitá iónová kvapalina [Emim][Triflate], ktorá bola vybraná na základe rozsiahlej literárnej rešerše. Záver práce je zameraný na posúdenie navrhnutých technologických konceptov z energetického hľadiska.
Key words:extrakčná rektifikácia, iónové kvapaliny, filmová odparka, NRTL rovnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited