May 24, 2019   6:08 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Júlia Grolmusová
Identification number: 76788
University e-mail: xgrolmusovaj [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Projective calculation of technological equipments for regeneration of waste oil
Written by (author): Bc. Júlia Grolmusová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Projekčný výpočet technologických zariadení na regeneráciu odpadového oleja
Summary:Odpadové oleje patria v súčasnosti medzi rozšírené a nebezpečné látky znečisťujúce životné prostredie. Z tohto dôvodu sa rozvíjajú rôzne technológie na ich regeneráciu. Táto práca je zameraná na návrh technológie a výpočet technologických zariadení na regeneráciu transformátorového oleja. Obsahuje materiálové a entalpické bilancie navrhnutého procesu ako aj výpočty veľkosti najdôležitejších zariadení. Pri dimenzovaní vákuovej odparky sa vychádza zo špecifického prestupu tepla do stekajúceho kvapalného filmu. Úlohou je navrhnúť aj stupeň recirkulácie, pričom sa musí zohľadniť hydrodynamika stekajúceho kvapalného filmu a určiť optimálnu hrúbku tepelnej izolácie vákuovej filmovej odparky. Ďalej sa práca zameriava na dimenzovanie výmenníkov tepla, ktoré sú dôležitou súčasťou technológie z dôvodu optimalizovania spotreby energie. Nakoniec je uvedená ekonomická analýza celého projektu.
Key words:vákuová filmová odparka, transformátorový olej, stekajúci kvapalný film

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited