Oct 16, 2019   2:03 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Júlia Grolmusová

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:CFD modelling of gas-liquid stirred bioreactor
Written by (author): Ing. Júlia Grolmusová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Opponent:Ing. Juraj Labovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Summary:Výpočtová dynamika tekutín (CFD) je používaná na pochopenie, predpovedanie a návrh prúdenia tekutiny v uzavretých a otvorených systémoch. Naša práca je zameraná na CFD simuláciu turbulentného režimu v miešanej nádobe v programe Comsol Multiphysics. Na výpočet turbulentného modelu bol použitý model k–ε, ktorého základom je Reynoldsová spriemerovaná Navier-Stokesová rovnica. Následne sa overovali turbulentné parametre s experimentálnymi údajmi. Ďalším krokom bola simulácia dvojfázového systému plyn-kvapalina v prebublávanom reaktore, pričom kvapalnú fázu tvorila voda a plynnú vzduch. Nakoniec bol nasimulovali miešaný reaktor a prívodom plynnej fázy. Na simulácie miešania bol aplikovaný model „zmrazený rotor“, ktorý vychádza z predpokladu, že rotujúce časti sa nehýbu, pohybuje sa len tekutina s frekvenciou otáčania miešadla. Tento model bol potom použitý ako počiatočný odhad pre časovo závislú simuláciu.
Key words:dynamika tekutín, CFD modelovanie, turbulentné prúdenie, dvojfázový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited