24. 6. 2019  23:21 Ján
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Róbert Kando

Absolvent     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Autor: Ing. Róbert Kando
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Oponent:Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Abstrakt:Táto práca je zameraná na zostavenie adsorpčne-desorpčného modelu kolóny s nepohyblivým lôžkom adsorbenta v prostredí softvéru MATLAB pre separáciu prírodnej ružovej arómy – 2-fenyletanolu pripravenej biotechnologickou cestou a porovnanie modelu s experimentom. Adsorpcia produktu je opísaná pomocou viaczložkovej Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Keďže adsorpcia prebiehala z vodného roztoku a na desorpciu sa použil čistý izopropanol, pri desorpcii ide trojzložkovú zmes. Difúzia v časticiach je preto opísaná Maxwell-Stefanovou difúznou rovnicou a porovnaná s dvojzložkovým Fickovým zákonom, ktorý je možné v niektorých prípadoch použiť úspešne aj na viaczložkové zmesi. Zostavený model zahŕňa opis prestupu látky v kolóne pomocou modelu axiálnej disperzie, ďalej prestup cez vonkajší film do častíc adsorbenta, viaczložkovú difúziu v častici a samotnú adsorpciu. Model tvorený parciálnymi diferenciálnymi rovnicami bol zjednodušený na systém obyčajných diferenciálnych rovníc aplikovaním numerickej aproximácie priestorových derivácií. Z toho dôvodu bol skúmaný vplyv veľkosti intervalu medzi jednotlivými bodmi diskretizačnej siete na presnosť riešenia modelu. Výsledný model uspokojivo opisuje adsorpčno-difúzne deje v kolóne ako aj v častici a je vhodný na simulovanie procesu adsorpcie a desorpcie 2-fenyletanolu. Pri porovnaní s modelom aplikujúcim Fickov zákon sa ukázal značný rozdiel, čo znamená, že Fickov zákon v tomto prípade nie je vhodný na opis viaczložkovej difúzie.
Klíčová slova:2-fenyletanol, separácia, adsorpčne-desorpčný model, Maxwell-Stefanova difúzna rovnica, softvérová simulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně