Oct 20, 2019   4:12 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Monika Šokyová

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Separation of propan-2-ol from its aqueous solution by extraction distillation
Written by (author): Ing. Monika Šokyová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Opponent:doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Delenie vodného roztoku propán-2-olu extrakčnou destiláciou
Summary:Práca je zameraná na separáciu propán-2-olu (izopropanolu, IPA) z jeho vodného roztoku. Keďže izopropanol a voda tvoria azeotropickú zmes, na rozdelenie tejto zmesi na jej zložky nepostačuje destilácia, ale musíme použiť inú separačnú metódu, napr. extrakčnú destiláciu. Pri extrakčnej destilácii sa používa pomocná látka, extrakčné rozpúšťadlo, ktoré ovplyvňuje prchavosť pôvodných zložiek delenej zmesi, a tak umožňuje ich kvantitatívnu separáciu. Pre porovnanie sme vybrali dve extrakčné rozpúšťadlá etylénglykol a iónovú kvapalinu, 1,3-dimetylimidazólium metylsulfát. Extrakčná destiláciu sa realizuje v dvoch rektifikačných kolónach. Prvá rektifikačná kolóna slúži na separáciu izopropanolu z jeho vodného roztoku. V druhej rektifikačnej kolóne prebieha regenerácia extrakčného rozpúšťadla. Na základe matematického modelu použitých rektifikačných kolón hľadáme optimálne prevádzkové parametre na dosiahnutie požadovanej čistoty izopropanolu. Separačný proces zhodnotíme aj z ekonomického hľadiska, pomocou ekonomickej bilancie pozostávajúcej z určenia vybraných investičných a prevádzkových nákladov na delenie modelovej zmesi izopropanol – voda. Na základe výsledkov simulácií a ekonomickej bilancie porovnáme použité extrakčné rozpúšťadlá.
Key words:extrakčné rozpúšťadlo, ekonomická bilancia, extrakčná destilácia, azeotropická zmes

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited