Oct 20, 2019   7:34 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Rudolf Trautenberger
Identification number: 76890
University e-mail: xtrautenberger [at] stuba.sk
 
2621T17  Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry I-AICHP
FCFT I-AICHP den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 22

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling and Controlling the Cascade of Biochemical Reactors
Written by (author): Bc. Rudolf Trautenberger
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
Summary:Hlavné ciele tejto bakalárskej práce spočívali v odvodení matematického modelu a návrhu riadenia kaskády biochemických reaktorov. Odvodený model bol použitý na vytvorenie modelu kaskády pre simuláciu statických a dynamických charakteristík v simulačnom prostredí Matlab-Simulink. Na základe identifikácie priemernej normovanej prechodovej charakteristiky boli navrhnuté Naslinovou metódou PI a PID regulátory pre také riadenie kaskády biochemických reaktorov, aby sa dosiahla požadovaná koncentrácia amoniakálneho dusíka vo výstupnom prúde odpadovej vody. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej teoretickej kapitole je rozoberaný problém modelovania biochemických procesov na základe materiálových bilancií a možnosti identifikácie. Táto kapitola obsahuje aj stručný opis biochemických procesov, ktoré v kaskáde prebiehajú. Druhá kapitola je rozsiahlejšia a obsahuje simulácie statických a prechodových charakteristík kaskády bioreaktorov a výpočty použité na návrh regulátorov a ich porovnanie. Tretia kapitola patrí záveru, kde bolo zhodnotené dosiahnutie požadovanej koncentrácie amoniakálneho dusíka pomocou navrhnutých regulátorov a porovnávaním výsledkov bol vybratý regulátor, ktorý zabezpečí najlepšie hodnoty ukazovateľov kvality riadenia.
Key words:čistenie odpadových vôd, modelovanie, identifikácia, regulátor, kvalita riadenia, biochemický reaktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited