26. 10. 2020  7:54 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
Abstrakt:
Dizertačná práca pokračuje v započatom výskume v oblasti kvality akvatického habitatu tokov, ktorý začal v roku 1995 na Katedre vodného hospodárstva krajiny. Medzi základné ciele patrilo analyzovanie kvality vodných biotopov horských a podhorských potokov pomocou The Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) (rozhodovacej prírastkovej metódy). Vyhodnotenie kvality stanovíšť v rámci tejto metodiky je postavené na základe bioindikácie v podobe vhodnostných kriviek. V našom prípade bol ako bioindikátor zvolený pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Od roku 1995 do súčasnosti bolo podrobne vyhodnotených 59 úsekov na 43 horských potokoch na Slovensku. Merania boli realizované v letnom období pri minimálnych prietokoch. V tomto období sú podmienky pre pstruha nepriaznivé a celková kvalita tokov je určovaná úkrytovými priestormi a ich rozmiestnením. Zvyšná časť tokov bola posúdená iba z pohľadu podmienok pre migráciu rýb. Zo štatistickej analýzy jednotlivých charakteristík mikrohabitatov vyplynuli korelačné vzťahy, ktoré boli využité na zjednodušenie metodiky vyhodnotenia kvality akvatického habitatu tokov. Z porovnania výsledkov s metodikou IFIM vyplýva, že navrhovaná metodika poskytuje vhodné výsledky na hodnotenie kvality vodných tokov. Výsledky práce prispeli k zjednodušeniu hodnotenia kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov najmä v obdobiach s minimálnymi prietokmi. Získaný vzťah medzi sledovanými premennými je jednoducho aplikovateľný v praxi. Využitie tohto vzťahu je pri návrhu revitalizačných opatrení na tokoch, prípadne pri hodnotení súčasného stavu vodných tokov.
Klíčová slova:
kvalita akvatického habitatu, IFIM, SEFA, plocha váženej využiteľnosti (AWS), pstruh potočný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně