Nov 14, 2019   10:01 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Invasive vegetation in riverbank vegetation
Written by (author): Ing. Martina Majorošová, PhD.
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 1:doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Invázna vegetácia v brehovom rastlinstve
Summary:Riešenie dizertačnej práce je zamerané na inváznu rastlinu Fallopia japonica v brehových porastoch. Brehové porasty sú dôležité ekostabilizačné prvky v krajine, a tak je potrebné zachovať ich pôvodné zloženie a zabrániť inváznym druhom, aby sa v nich rozširovali. Potreba riešenia prítomnosti druhu Fallopia japonica v brehových porastoch narastá a môže vyústiť do výraznej zmeny pôvodných druhov v brehových porastoch. Preto je nutné navrhnúť manažment brehovej vegetácie zameraný na potlačenie až likvidáciu druhu Fallopia japonica. S tým súvisí aj zapojenie verejnosti, predovšetkým podaním informácii o inváznych druhoch rastlín, ich vážnom dopade na autochtónnu vegetáciu a stratégiu zameranú na elimináciu inváznych rastlín. Čím viac prístupných informácií o tomto druhu bude k dispozícii pre verejnosť, tým jednoduchšie bude monitorovanie a odstraňovanie tohto druhu z brehových porastov. Práca tvorí súhrn teoretických a praktických analýz, ktoré by v praxi mohli prispieť k informovanosti verejnosti o druhu Fallopia japonica. Vytvorené modely (DPSIR model a dynamický vegetačný model) môžu pomôcť miestnym územným samosprávam správne manažovať druh Fallopia japonica v brehových porastoch. Výsledky sú interpretované v dizertačnej práci tak, aby mohli byť priamo použité v praxi.
Key words:invázne druhy, Fallopia japonica, eradikácia, manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited