Nov 14, 2019   2:45 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The assessment of the morphologic and hydraulic characteristics of the stream Jablonka
Written by (author): Ing. Deana Ližicová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Heinige, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka
Summary:Témou práce bolo vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka vo Višňovom. Riešenie úlohy bolo zamerané na spracovanie podkladového materiálu pre potreby vypracovania štúdie úpravy toku, revitalizácie ale aj rozsiahlejšej údržby. Kapacita koryta sa zisťovala hydraulickým posúdením. Variabilita hydraulických parametrov v jednotlivých priečnych profiloch toku Jablonka bola vysoká, čo indikovalo k bohatej členitosti koryta a k priaznivým biologickým podmienkam pre biotu v toku. Priečne profily boli vykreslené pomocou výpočtovej techniky. Celá Využitý bol program HYDROCHECK 1 verzia 5.00 , ktorý umožňuje realizovať zmeny topografie koryta pri jeho úprave a nadväzne vyhodnotiť hydraulické parametre.
Key words:Hydraulické parametre, Priečne profily, Kapacita koryta, Revitalizácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited