Dec 12, 2019   5:14 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of hydraulic and morphologic parameters river Olšava in Veletíny
Written by (author): Ing. Andrej Kubáni
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Monika Jalčovíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Olšavy vo Veletínach
Summary:Riešenie úlohy bolo zamerané na spracovanie podkladového materiálu pre potreby vypracovania štúdie úpravy toku Olšavy vo Veletínach, revitalizácie ale aj rozsiahlejšej údržby. Kapacita koryta zistená hydraulickým posúdením je Q = 70 m3/s. Kapacita toku je nedostatočná, preto by prípadné vodohospodárske zásahy do koryta mali smerovať k jej zvýšeniu. Z vodohospodárskeho hľadiska je potrebná zmena smerových pomerov, lebo parametre krivosti prirodzených oblúkov neumožňujú výraznejšie zvýšenie kapacity koryta pri zabezpečení stabilného režimu toku. Variabilita hydraulických parametrov pri Q270d = 0,86m3/s v jednotlivých priečnych profiloch toku Olšavy je vysoká, čo indikuje bohatú členitosť koryta a priaznivé biologické podmienky pre biotu v toku. Z hydrobiologického a ichtyologického hľadiska prirodzené koryto toku vytvára priaznivý habitat pre biotu toku, preto je potrebné realizovať návrh úpravy tak, aby biota toku nebola negatívne ovplyvnená. Dá sa konštatovať, že celá úloha bola vypracovaná iba pomocou výpočtovej techniky. Boli využité programy, ktoré umožňujú realizovať zmeny topografie koryta pri jeho úprave a nadväzne vyhodnotiť hydraulické parametre. Interaktívne prepojenie programov grafických s hydraulickými vytvára prostredie, ktoré umožňuje optimálny návrh revitalizácie toku. Riešenie úlohy mi umožnilo zoznámiť sa s projektovaním úprav tokov s využitím výpočtovej techniky.
Key words:úpravy toku , revitalizácia, hydraulické parametre


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited