29. 10. 2020  2:23 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výuka          Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Vyhodnotenie morfologických a hydraulických charakteristík toku Hron v Čate
Autor:
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vyhodnotenie morfologických a hydraulických charakteristík toku Hron v Čate
Abstrakt:
Riešenie úlohy bolo zamerané na spracovanie podkladového materiálu pre potreby vypracovania štúdie úpravy toku, revitalizácie ale aj rozsiahlejšej údržby. Kapacita koryta zistená hydraulickým posúdením je Q = 350 m3.s-1, čo je prietok v oblasti Q1=310 m3.s-1. Kapacita toku je nedostatočná, preto by prípadné vodohospodárske zásahy do koryta mali smerovať k jej zvýšeniu. Z vodohospodárskeho hľadiska je potrebná zmena smerových pomerov, lebo parametre krivosti prirodzených oblúkov neumožňujú výraznejšie zvýšenie kapacity koryta pri zabezpečení stabilného režimu toku. Variabilita hydraulických parametrov pri Q330 = 15.1 m3.s-1 v jednotlivých priečnych profiloch toku Hron je vysoká, čo indikuje bohatú členitosť koryta a priaznivé biologické podmienky pre biotu v toku. Z hydrobiologického a ichtyologického hľadiska prirodzené koryto toku vytvára priaznivý habitat pre biotu toku, preto je potrebné realizovať návrh úpravy tak, aby biota toku nebola negatívne ovplyvnená. Dá sa konštatovať, že celá úloha bola vypracovaná iba pomocou výpočtovej techniky. Boli využité programy, ktoré umožňujú realizovať zmeny topografie koryta pri jeho úprave a nadväzne vyhodnotiť hydraulické parametre. Interaktívne prepojenie programov grafických s hydraulickými vytvára prostredie, ktoré umožňuje optimálny návrh revitalizácie toku. Riešenie úlohy mi umožnilo zoznámiť sa s projektovaním úprav tokov s využitím výpočtovej techniky.
Klíčová slova:Revitalizácia vodných tokov, Kapacita koryta, Členitosť koryta


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně