Dec 8, 2019   2:00 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Úprava toku Hron v Čate
Written by (author): Ing. Ján Germányi
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava toku Hron v Čate
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo navrhnúť úpravu toku, ktorá bude zameraná na stabilizáciu trate a zlepšenie smerových pomerov pre rekreačnú plavbu. Pri návrhu úpravy boli použité hydrologické podklady SHMÚ Bratislava a situácia záujmového územia. Prvá časť práce je zameraná na posúdenie pôvodného koryta toku, pomocou modelu HYDROCHECK 1, kde bola posúdená kapacita a stabilita koryta. K tomu sú vyhotovené aj priečne a pozdĺžne profily. V druhej časti práce sú navrhnuté technické práce, blízke prírodným podmienkam aby sa nenarušila biota toku. V určitých častiach riešeného územia toku sú navrhnuté výhony a pozdĺžna stavba, ktoré plnia účel korigovať smer prúdenia toku. Technické práce boli orientované na zvýšenie stability koryta, korekciu prúdnice a zvýšenie členitosti koryta. Dá sa predpokladať, že úprava prispeje k zvýšnej kvalite bioty toku.
Key words:Hron, Čata, revitalizácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited