Jan 18, 2020   2:14 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v oblasti Dlhá nad Váhom
Written by (author): Ing. Tomáš Masár
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v oblasti Dlhá nad Váhom
Summary:Cieľom práce bolo posúdiť súčasný stav ramena Váhu v oblasti Dlhej nad Váhom a vyhodnotiť kvalitu akvatického habitatu na základe abiotických a biotických charakteristík. Ná základe výsledkov analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia pre zlepšenie rybochovnej a rekreačnej funkcie ramena a priľahlého územia. Posúdenie súčasného stavu ako aj navrhovaných úprav bolo realizované pomocou modelu RHABSIM. Ako bioindikátor bola použitá ichtyofauna. Z modelovania kvality akvatického habitátu vyplýva, že iba v oblasti zaústenia ramena do Váhu sú prijateľné podmienky, zvyšná časť ramena je výrazne zazemnená s neprijateľnými podmienkami pre ichtyofaunu ale aj pre rekreačné využitie. Na základe výsledkov modelovania kvality akvatického habitatu bolo navrhnuté prehĺbenie a rozšírenie ramena. Navrhované úpravy vytvárajú priaznivé podmienky pre celé spektrum ichtyofauny a tiež priaznivé podmienky pre rekreačné využitie ramena. Riešenie projektu je na úrovni štúdie v zmysle zadania diplomovej práce.
Key words:modelovanie kvality habitatu, akvatický habitát, ichtyofauna, model RHABSIM

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited