Dec 7, 2019   0:41 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ÚPRAVA TOKU KYSUCA V OBCI VYSOKÁ NAD KYSUCOU
Written by (author): Ing. Tomáš Daniš
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava toku Kysuca v obci Vysoká nad Kysucou
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo posúdiť kvalitu akvatického habitatu a protipovodňovú ochranu záujmového úseku toku Kysuca v oblasti intravilánu obce Vysoká nad Kysucou a následne navrhnúť štúdiu úpravy vychádzajúcu z tohto posúdenia. Projektovaný stav koryta sa od zadaného podkladu výrazne odlišoval, preto bol záujmový úsek toku geodeticky zameraný a tento aktualizovaný stav bol uvažovaný pre navrhnuté opatrenia. Úprava toku vychádzala teda z dôkladného posúdenia stavu súčasného koryta. Vyhodnotené boli morfologické a hydraulické charakteristiky toku nerovnomerným ustáleným prúdením metódou po úsekoch v programe Hydrocheck. Na základe tohto posúdenia boli navrhnuté technické a revitalizačné opatrenia tak, aby sa v prvom rade zabezpečila dostatočná ochrana záujmového územia pred veľkými vodami nakoľko tok preteká intravilánom obce, a v neposlednom rade aby tieto navrhnuté opatrenia boli realizované s cieľom zlepšiť životné podmienky pre rybiu biocenózu a vytvoriť priaznivý habitát pre biotu toku.
Key words:hydraulické a morfologické charakteristiky, revitalizačné opatrenia, akvatický habitát

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/21/2020 15:01
Reviews for final thesis unlimited