Nov 22, 2019   7:34 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Adjustment of flow of Torysa between area of Velky Saris and Presov
Written by (author): Ing. Simona Kundrátová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úpravy toku Torysa“ v oblasti medzi Prešovom a Veľkým Šarišom.
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať štúdiu pre stabilizáciu koryta toku Torysa a využitie záujmovej oblasti ako rekreačnú oblasť pre Veľký Šariš a Prešov. Práca bola vypracovaná na základe kvality akvatického habitatu a technické práce v koryte boli orientované na podporu členitosti koryta a vytváranie priaznivých mikrohabitatov, predovšetkým rybích úkrytov, ktoré vytvárajú zatienené mikrohabitaty, ktoré v záujmovej oblasti toku absentujú. Práca obsahuje aj štúdiu rekreačného využitia inundačného územia toku. Navrhnuté riešenie nemá negatívny vplyv na protipovodňovú ochranu a tiež negatívne nevplýva na ekosystém toku. Špecifikácia diplomovej práce Diplomová práce predstavuje štúdiu vyhodnotenia protipovodňovej ochrany územia, morfológie koryta a vyhodnotenie kvality akvatického habitatu v období minimálnych prietokov a návrh opatrení pre stabilizáciu koryta, podporu členitosti koryta a vytvorenie nových optimálnych mikrohabitatov. Súčasťou štúdie je aj návrh pre rekreačné využitie inundačného územia. Štúdia revitalizačných opatrení a návrhu pre rekreačné využitie obsahuje nasledujúce časti 1. Posúdenie kapacity pôvodného koryta toku nerovnomerným ustáleným prúdení; 2. Vyhodnotenie členitosti prirodzeného úseku koryta toku; 3. Realizácia analýzy nesymetrického tvaru priečneho profilu v zakrivenej trati; 4. Návrh štúdie úpravy blízkej prírodným podmienkam; 5. Návrh využitia priestoru pre rozvoj oddychovej zóny Prešova
Key words:Habitat toku, rekreačné využitie inundácie toku, morfológia koryta toku, revitalizácia toku

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
údaje boli poskytnuté len na vypracovanie diplomovej práce.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited