Dec 12, 2019   3:03 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Channel hydraulic and morphologic characteristics impact on the aquatic habitat quality of the stream
Written by (author): Ing. Monika Jalčovíková, PhD.
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Peter Halaj, PhD.
Opponent 3:Ing. Dušan Chlapík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv morfologických a hydraulických charakteristík koryta na kvalitu akvatickej oblasti toku
Summary:Riešenie dizertačnej práce je zamerané na objektivizáciu hodnotenia kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov rozhodovacou metodikou IFIM (v originály Instream Flow Incremental Methodology -- IFIM). Kvalita habitatu je v tejto metodike interpretovaná na základe bioindikácie, ktorú v práci reprezentuje ichtyofauna v podobe vhodnostných kriviek. Krivky sú v princípe založené na frekvenčnom rozdelení rýb v mikrohabitate, ktoré boli určené na základe ichtyologických meraní. Správnosť vyhodnotenia vhodnostných kriviek je jednou z najdôležitejších krokov v metodike IFIM. Ich vyhodnotenie bolo overené na 20 tokoch Východného Slovenska v povodí riek Poprad, Bodrog a Hornád a ich zovšeobecnenie ako aj vplyv prietoku na tvar vhodnostných kriviek reprezentujúcich rýchlostné pole a hĺbku toku boli podrobne analyzované na referenčnom úseku toku Drietomica. Z výsledkov vyplýva, že v období minimálnych prietokov ryba preferuje úkryty s maximálnymi hĺbkami. Miernym zvýšením prietoku ryba zostáva na tom istom stanovišti, preto sa pre oblasť optimálneho habitatu zväčšuje hĺbka so zväčšením prietoku. Tento trend bol potvrdený ichtyologickým výskumom realizovaným pri troch vodných stavoch na toku Drietomica vo všetkých 14 sledovaných mikrohabitatoch. Z uvedeného vyplýva, že vhodnostná krivka by mala byť odvodená pre minimálne prietoky a maximálna miera vhodnosti ostáva zachovaná až do prietoku, keď ryba je nútená vyhľadať iný úkryt, a to z dôvodu vyšších rýchlostí. Ideálne by bolo mať sadu meraní od minimálneho prietoku až po prietok, kedy dochádza k zmene preferencie habitatu rybami. Potom vzostupná časť krivky by bola odvodená z krivky pri minimálnom prietoku a zostupná časť z krivky, pri ktorej už dochádza k zmenám stanovišťa rýb. Takouto metodikou bola v práci odvodená vhodnostná krivka pre tok Drietomica. V praxi je postačujúce odvodiť vzostupnú časť krivky z minimálneho prietoku a zostupnú časť krivky je možné určiť expertným odhadom, lebo táto časť krivky nemá veľký vplyv na hodnotenie minimálnych bilančných prietokov. Ďalšia analýza bola venovaná stanoveniu konkrétnych váh parametrov pri posúdení vplyvu prietoku na vhodnostné krivky. Z výskumu Macura a kol. (2011) bolo celkovo vyhodnotených 52 úsekov zo 43 horských a podhorských riek Slovenska. Zo štatistického vyhodnotenia vyplýva silná závislosť s hĺbkou habitatu a slabá až žiadna s rýchlosťou v toku. Celkovo aj na reprezentačnej rybe pstruhovi potočnon možno konštatovať, že kvalita habitatu je určovaná hlavne hĺbkou toku, rýchlosť nie je rozhodujúca. Na základe uvedených výsledkov bola skúmaná zmena kvality habitatu podľa troch metód a s rôznymi váhami parametrov vyplývajúcich z rýchlosti toku a hĺbky koryta. Táto analýza bola realizovaná na 15 tokoch. Z výsledkov vyplýva, že optimálny pomer parametrov vyplývajúcich z hĺbky k parametrom rýchlosti je 8:2. Z podrobnej analýzy na referenčnom úseku toku Drietomica je rozdiel medzi vyváženými parametrami a pomerom parametrov 8:2 v prípade brodových oblastí 32% a medzibrodových oblastí 13%. Výsledky práce objektivizovali hodnotenie kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov metodikou IFIM. Výsledky boli zovšeobecnené a interpretované tak, aby mohli byť priamo využité pri hodnotení toku v zmysle Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), revitalizačných opatrení alebo určení minimálnych bilančných prietokov.
Key words:kvalita habitatu, IFIM, RHABSIM model, vážená využiteľná plocha

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited