Nov 22, 2019   3:40 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The impact assessment of riparian vegetation on the quality of aquatic and terrestrial habitat
Written by (author): Ing. Bc. Marcela Škrovinová, PhD.
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Opponent 2:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Peter Halaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov na kvalitu akvatického a terestrického habitatu
Summary:Riešenie dizertačnej práce je zamerané na objektivizáciu hodnotenia kvality brehovej a sprievodnej vegetácie horských a podhorských tokov a posúdenie jej vplyvu na kvalitu akvatického a terestrického habitatu. Na hodnotenie stavu tokov bola použitá hydromorfologická metodika QBR (Qualitat del Bosc de Ribera), ktorá vychádza z analýzy kvality a stavu brehovej a sprievodnej vegetácie toku, metodika HMS (Habitat Modification Score nástroj River Habitat Survey), ktorá umožňuje posúdenie antropogénnych zmien habitatu toku, metóda "Stanovenia stupňa ohrozenosti brehov vodných tokov eróziou" (Bank Erosion Hazard Index, BEHI), ďalej metóda RGA (Rapid Geomorphic Assessments) pre určenie stability a citlivosti toku, a metodika RCE (The Riparian, Channel and Environmental Inventory) pre posúdenie fyzickej a biologickej kondície malých tokov. Z aplikácie metodiky na tokoch Slatina a Drietomica vyplýva, že metodika spoľahlivo identifikuje extreminality týkajúce sa brehových a sprievodných porastov toku, ktoré výrazne vplývajú na celkové kvalitatívne charakteristiky toku a mali by byť predmetom revitalizačných úprav. Brehové porasty priamo vplývajú aj na kvalitu akvatického habitatu, ktorý bol hodnotený metodikou IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) na základe bioindikácie, ktorú reprezentuje ichytofauna v podobe vhodnostných kriviek pre rýchlostné pole, hĺbku a typ úkrytového mikrohabitatu. V prvej fáze bolo sledovaných 14 úkrytov na toku Drietomica, ktorý bol verifikačným tokom a preferencia mikrohabitatov indikovaná pstruhom potočným. V druhej fáze bola metodika odladená pre jalca hlavatého a ploticu červenookú na dvoch referenčných úsekoch toku Slatina. Z výsledkov možno konštatovať, že vhodnostná krivka pre hĺbku by mala byť na vzostupnej časti odvodená z výsledkov meraní miery vhodnosti podľa hĺbky a klesajúca oblasť vhodnostnej krivky by mala byť odvodená z miery vhodnosti pre rýchlosť. Na základe uvedeného postupu boli odvedené vhodnostné krivky, ktorá reálne vystihuje kvalitu habitatu v celom spektre prietokov. Z analýz váženej využiteľnej plochy (WUA) vyplýva, že kvalitu akvatického habitatu determinuje vhodnosť úkrytu, kde sa koncentruje biota v období extrémnej záťaže vyvolanej minimálnym prietokom. Z uvedeného vyplýva, že je účelné vyhodnocovať kvalitu úkrytov a voľnú hladinu stačí posúdiť iba z pohľadu možnosti migrácie. Výsledky boli interpretované v dizertačnej práci tak, aby mohli byť priamo použité pri hodnotení tokov v zmysle Rámocovej smerniceo vode (2000/60/ES) a revitalizačných opatrení.
Key words:RHABSIM, bioindikácia, rybie úkryty, vhodnostné krivky, IFIM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited