28. 10. 2020  1:48 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka
     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Hodnotenie vplyvu brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov na kvalitu akvatického a terestrického habitatu
Autor:
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Peter Halaj, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie vplyvu brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov na kvalitu akvatického a terestrického habitatu
Abstrakt:
Riešenie dizertačnej práce je zamerané na objektivizáciu hodnotenia kvality brehovej a sprievodnej vegetácie horských a podhorských tokov a posúdenie jej vplyvu na kvalitu akvatického a terestrického habitatu. Na hodnotenie stavu tokov bola použitá hydromorfologická metodika QBR (Qualitat del Bosc de Ribera), ktorá vychádza z analýzy kvality a stavu brehovej a sprievodnej vegetácie toku, metodika HMS (Habitat Modification Score nástroj River Habitat Survey), ktorá umožňuje posúdenie antropogénnych zmien habitatu toku, metóda "Stanovenia stupňa ohrozenosti brehov vodných tokov eróziou" (Bank Erosion Hazard Index, BEHI), ďalej metóda RGA (Rapid Geomorphic Assessments) pre určenie stability a citlivosti toku, a metodika RCE (The Riparian, Channel and Environmental Inventory) pre posúdenie fyzickej a biologickej kondície malých tokov. Z aplikácie metodiky na tokoch Slatina a Drietomica vyplýva, že metodika spoľahlivo identifikuje extreminality týkajúce sa brehových a sprievodných porastov toku, ktoré výrazne vplývajú na celkové kvalitatívne charakteristiky toku a mali by byť predmetom revitalizačných úprav. Brehové porasty priamo vplývajú aj na kvalitu akvatického habitatu, ktorý bol hodnotený metodikou IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) na základe bioindikácie, ktorú reprezentuje ichytofauna v podobe vhodnostných kriviek pre rýchlostné pole, hĺbku a typ úkrytového mikrohabitatu. V prvej fáze bolo sledovaných 14 úkrytov na toku Drietomica, ktorý bol verifikačným tokom a preferencia mikrohabitatov indikovaná pstruhom potočným. V druhej fáze bola metodika odladená pre jalca hlavatého a ploticu červenookú na dvoch referenčných úsekoch toku Slatina. Z výsledkov možno konštatovať, že vhodnostná krivka pre hĺbku by mala byť na vzostupnej časti odvodená z výsledkov meraní miery vhodnosti podľa hĺbky a klesajúca oblasť vhodnostnej krivky by mala byť odvodená z miery vhodnosti pre rýchlosť. Na základe uvedeného postupu boli odvedené vhodnostné krivky, ktorá reálne vystihuje kvalitu habitatu v celom spektre prietokov. Z analýz váženej využiteľnej plochy (WUA) vyplýva, že kvalitu akvatického habitatu determinuje vhodnosť úkrytu, kde sa koncentruje biota v období extrémnej záťaže vyvolanej minimálnym prietokom. Z uvedeného vyplýva, že je účelné vyhodnocovať kvalitu úkrytov a voľnú hladinu stačí posúdiť iba z pohľadu možnosti migrácie. Výsledky boli interpretované v dizertačnej práci tak, aby mohli byť priamo použité pri hodnotení tokov v zmysle Rámocovej smerniceo vode (2000/60/ES) a revitalizačných opatrení.
Klíčová slova:
RHABSIM, bioindikácia, rybie úkryty, vhodnostné krivky, IFIM

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně