Jan 23, 2020   8:35 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaulation of the quality of aquatic habitat in rural areas.
Written by (author): Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 1:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality akvatického habitatu v urbanizovanom priestore
Summary:Ekologický stav riek je ovplyvnený mnohými faktormi, z ktorých najdôležitejšími sú fauna a flóra, ktorá býva najviac ovplyvnená v letnom období pri minimálnych prietokov. V rokoch 2009, 2011 a 2012 bol realizovaný výskum zameraný na hodnotenie hydroekologickej kvality reprezentačných úsekov riek Chotina, Bebrava a Nitrica, ktoré reprezentujú typické podhorské toky. Základným cieľom tejto práce bolo z výsledkov hodnotenia kvality akvatického habitatu toku v urbánnom a prírodnom prostredí určiť charakteristiky mikrohabitatu, ktorý tvorí optimálne prostredie akvatickej oblasti aj v období minimálnych prietokov. Okrem zovšeobecnených charakteristík bioindikácie, ktorú reprezentujú vhodnostné krivky bola vyhodnotená štruktúra charakteristických habitatov a ich optimálne zastúpenie, ktoré vyplýva zo štruktúry kvalitného prírodného prostredia tokov. Na modelovanie kvality habitatu bol využitý model RHABSIM (River Habitat Simulation System). Získané výsledky môžu byť využité pre revitalizačné projekty. V práci je uvedený konkrétny príklad štúdie revitalizácie úseku rieky Bebrava v centre obce Timoradza.
Key words:RHABSIM, vážená využiteľná plocha (VVP), kvalita habitatu, brehová vegetácia, IFIM, rybie úkryty, vhodnostné krivky, QBR, bioindikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited