Nov 22, 2019   9:01 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of a technical works on watercourse of Slaná in the area of road bridge reconstruction.
Written by (author): Ing. Tomáš Kozák
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Andrej Stančík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technických prác na toku Slaná v oblasti rekonštrukcie cestného mostu.
Summary:Úlohou práce bolo upraviť vodný tok Slaná, v obci Slavec, za účelom zlepšenia habitátu akvatickej oblasti toku pre ichtyofaunu vytvorením zimoviska - časť riečneho úseku s dostatočnou hĺbkou vody aj počas minimálnych prietokov. Pre záujmovú oblasť toku bola v programe Hydrocheck vypočítaná kapacita koryta a priebeh hladín pre Q355d, z ktorých vyplývajú priaznivé biologické podmienky pre život v toku na základe rozmanitosti hĺbok. Navrhovaná úprava toku Slaná bola situovaná do oblasti vedľajšieho ramena, cez ktoré prúdi voda iba v obdobiach vyšších vodných stavov. Výrazná časť smerového vedenia kopíruje pôvodné vedľajšie rameno. Niveleta dna bola upravená, aby korytom prúdila voda aj počas minimálnych prietokov. Priečne profily koryta boli upravené po celej dĺžke navrhovaného ramena, aby bola zabezpečená potrebná hĺbka vody počas minimálnych prietokov a dostatočná kapacita koryta v období zvýšených vodných stavov za účelom odplavenia nežiaducich sedimentov z oblasti zimoviska. Nesymetrický tvar koryta v zakrivenej trati toku bol navrhnutý na prietok 25,0m3/s. Stabilizácia päty svahu v konkávnej časti zakriveného úseku je zabezpečená drôtokamennými matracmi. Do konkávneho brehu bol navrhnutý rybí útulok. Umiestnenie útulku do nárazového svahu vychádza z predpokladu, že tam bude dostatočná hĺbka vody pre zimovisko počas minimálnych prietokov. V blízkosti výtokovej časti navrhovaného ramena bol umiestnený drevený prah. Kapacita navrhovaného ramena sa po pridaní vzdúvacej stavby znížila z 25 na 20 m3/s. Predpokladá sa, že v dôsledku sedimentácie sa hĺbka vody v zimovisku zníži. V oblasti rybieho útulku je pri prietoku 0,30m3/s maximálna hĺbka vody 1,17m a hĺbka vody nad 1,0m je na dĺžke úseku 54 m. Potrebná hĺbka vody v zimovisku bude trvalou udržateľná, ak bude navrhované rameno v období veľkých vodných stavov preplachované.
Key words:zimovisko, uprava toku, rieka Slaná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited