Dec 9, 2019   9:35 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The bring in stabilization of meander for flow of Vlára before village Horné Sŕnie.
Written by (author): Ing. Mária Ďugová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Andrej Stančík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh stabilizácie meandru na toku Vlára v oblasti Horného Sŕnia
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo vypracovať návrh stabilizácie toku Vlára v extraviláne pred obcou Horné Sŕnie. Záujmová oblasť toku je tvorená meandrom, ktorý vytvára optimálne podmienky pre biotu ale erozívna činnosť toku ohrozuje inžinierske siete na ľavom brehu. Preto je v práci uvedená problematika riešená tak, že veľké prietoky sú odvádzané obtokom a nízke prietoky sú zachované v prirodzenom koryte. Prirodzené koryto bude v oblasti päty svahu konkávneho brehu stabilizované. Navrhnutý obtok je dimenzovaný na Q=100 m3.s-1. Stabilizácia brehov konkávnej päty svahu prirodzeného koryta je stabilizovaná prútoštrkovými valcami a latovým plôtikom. Prítok do starého koryta bude obmedzený výhonmi, ktoré obmedzia veľké prietoky, tým bude aj laterálna erózia v toku výrazne znížená. Navrhované riešenie zabezpečí protipovodňovú ochranu územia a zároveň zachová cenný habitát prirodzeného koryta toku Vlára.
Key words:stabilizácia toku, meander, brehová erózia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited