Feb 19, 2020   2:00 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The assessment of stream habitat quality using bioindication
Written by (author): Mgr. Jana Jariabková, PhD.
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Opponent 3:RNDr. Milan Lehotský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality habitatu toku pomocou bioindikácie
Summary:Dizertačná práca nadväzuje na výsledky výskumu Katedry VHK v oblasti kvality akvatického habitatu tokov, ktorý začal v roku 1995. Základnými cieľmi práce bolo charakterizovať vplyv prietoku na kvalitu akvatického habitatu z pohľadu základných abiotických charakteristík. Vzťah prietoku a kvality habitatu bol interpretovaný pomocou váženej využiteľnej plochy. Z výsledkov vyplýva, že z abiotických charakteristík je kvalita akvatického habitatu určovaná predovšetkým morfológiou koryta a prietokovým režimom. Vzťah jednotlivých abiotických charakteristík bol v práci štatisticky vyhodnotený a v oblasti prietokov Q364d - Q355d bola veľká korelácia medzi váženou využiteľnou plochou a všetkými sledovanými hydraulickými charakteristikami. V oblasti prietokov Q364d - Q180d bola veľká korelácia iba u prietokového profilu. Kvalita akvatického habitatu bola hodnotená pomocou bioindikátora, ktorým bola ichtyofauna. Miera kvality bola vyjadrená v podobe vhodnostných kriviek. Z analýzy súboru 67 vhodnostných kriviek vyplýva, že vhodnostná krivka odvodené z jedného ichtyologického merania neposkytuje reprezentačné výsledky, preto je v práci navrhnutý postup na modifikáciu vhodnostnej krivky, ktorá vystihuje kvalitu habitatu v oblasti nízkych prietokov. Postup modifikácie vhodnostných kriviek bol verifikovaný na vybranom súbore 19 referenčných úsekov tokov povodia Váhu a povodia Popradu a Dunajca. Výsledky práce prispeli k objektivizácii hodnotenia kvality akvatického habitatu horských tokov metodikou IFIM. Sú priamo použiteľné v praxi pri revitalizáciách tokov, ale aj hodnotení súčasného stavu akvatickej bioty tokov z pohľadu ichtyofauny ako bioindikátora.
Key words:kvalita habitatu, bioindikácia, IFIM, RHABSIM, vážená využiteľná plocha, pstruh potočný, vhodnostné krivky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited