28. 10. 2020  1:05 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

     
     Projekty
     
Publikace          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Hodnotenie kvality habitatu toku pomocou bioindikácie
Autor: Mgr. Jana Jariabková, PhD.
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie kvality habitatu toku pomocou bioindikácie
Abstrakt:
Dizertačná práca nadväzuje na výsledky výskumu Katedry VHK v oblasti kvality akvatického habitatu tokov, ktorý začal v roku 1995. Základnými cieľmi práce bolo charakterizovať vplyv prietoku na kvalitu akvatického habitatu z pohľadu základných abiotických charakteristík. Vzťah prietoku a kvality habitatu bol interpretovaný pomocou váženej využiteľnej plochy. Z výsledkov vyplýva, že z abiotických charakteristík je kvalita akvatického habitatu určovaná predovšetkým morfológiou koryta a prietokovým režimom. Vzťah jednotlivých abiotických charakteristík bol v práci štatisticky vyhodnotený a v oblasti prietokov Q364d - Q355d bola veľká korelácia medzi váženou využiteľnou plochou a všetkými sledovanými hydraulickými charakteristikami. V oblasti prietokov Q364d - Q180d bola veľká korelácia iba u prietokového profilu. Kvalita akvatického habitatu bola hodnotená pomocou bioindikátora, ktorým bola ichtyofauna. Miera kvality bola vyjadrená v podobe vhodnostných kriviek. Z analýzy súboru 67 vhodnostných kriviek vyplýva, že vhodnostná krivka odvodené z jedného ichtyologického merania neposkytuje reprezentačné výsledky, preto je v práci navrhnutý postup na modifikáciu vhodnostnej krivky, ktorá vystihuje kvalitu habitatu v oblasti nízkych prietokov. Postup modifikácie vhodnostných kriviek bol verifikovaný na vybranom súbore 19 referenčných úsekov tokov povodia Váhu a povodia Popradu a Dunajca. Výsledky práce prispeli k objektivizácii hodnotenia kvality akvatického habitatu horských tokov metodikou IFIM. Sú priamo použiteľné v praxi pri revitalizáciách tokov, ale aj hodnotení súčasného stavu akvatickej bioty tokov z pohľadu ichtyofauny ako bioindikátora.
Klíčová slova:kvalita habitatu, bioindikácia, IFIM, RHABSIM, vážená využiteľná plocha, pstruh potočný, vhodnostné krivky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně