Jul 22, 2019   5:15 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Roman Magdolen
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia je vypracovanie projektu na realizáciu stavby bytového domu. Práca sa skladá z grafickej časti a textovej časti. Grafická časť obsahuje pôdorysy 1. PP, 1. NP a pôdorys typického podlažia v mierke 1:50, priečny rez ( schodiskom ) a pozdĺžny rez, pohľad v mierke 1:50, ďalej vybrané detaily a poster s 3D modelom riešeného objektu. Textová časť obsahuje technickú správu, výpis plastových, zámočníckych a klampiarských výrobkov pre typické podlažie. Ďalej tepelnotechnický posudok, ktorého obsahom je posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu, posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla, posúdenie kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu a posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. V podzemnom podlaží sú riešené garážové priestory a skladovacie priestory. Prvé nadzemné podlažie plní funkciu polyfunkcie, druhé nadzemné podlažie je riešené ako technické podlažie a tretie až deviate nadzemné podlažie tvoria bytové priestory. Vypracovaním grafickej a textovej časti bol splnený hlavný cieľ práce. Vypracovaním bakalárskej práce som získal nové poznatky a skúseností ohľadom navrhovania a projektovania pozemných stavieb, rozširenie znalostí v obore statiky, technických zariadení budov ako aj architektúry.
Key words:bytový dom, projekt, objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited