Jul 19, 2019   1:01 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family ranch - riding club
Written by (author): Ing. Dušan Jankovič
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál 2
Summary:Bc. Dušan Jankovič, spracovanie diplomovej práce na Slovenskej technickej univerzite. Katedra konštrukcií pozemných stavieb, vedúci diplomovej práce doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. V Bratislave 2012. Obsahom tejto diplomovej práce je projekt pre realizáciu stavby jazdeckého areálu. Budova je navrhnutá a umiestnená v blízkosti vodnej nádrže Buková, v Bukovskej kotline neďaleko obce Buková v strednej časti Malých Karpát. Objekt je osadený na kóte 0,000 = 302,500 m.n.m B.p.v. Tato práca je zameraná na riešenie vnútorného boxového ustajnenia, krytej jazdeckej haly a časti ubytovacích buniek. V tejto práci som sa ďalej zameral na splnenie požiadaviek pre chov a ustajnenie koní, ku ktorým patria hlavne rozmerové charakteristiky, vhodná teplotná a vlhkostná klíma a požiadavky na osvetlenie. Z týchto potrieb vychádza architektonické a konštrukčné riešenie celého objektu ako aj jeho jednotlivých častí. V ďalšej časti práce som sa venoval výberu a hodnoteniu vybraných konštrukcií z hľadiska teplotechniky. Z hľadiska statiky som sa zaoberal nosnou konštrukciou strechy na úrovni predbežného návrhu nosných prvkov. Všetky návrhy a posúdenia boli robené na základe súčasne platných STN EN.
Key words:jazdecký areál, ustajnenie koní, konštrukčné riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited