Jul 22, 2019   6:09 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm – sheep breeding
Written by (author): Ing. Miloš Mažár
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov domácich zvierat
Summary:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo vypracovať návrh objektov farmy pre chov oviec, vypracovať projektovú dokumentáciu na realizačný stupeň, technickú správu k daným objektom a stavebno-fyzikálne posúdenie jednotlivých fragmentov obalových konštrukcií. Farma je situovaná na okraji obce Nové Sady mimo zastavaného územia obce, na rovinatom teréne v blízkosti menšieho lesa. Práca sa zaoberá návrhom dvoch objektov farmy. Prvý objekt je nepodpivničený má dve nadzemné podlažia, so šikmou strechou, nosný systém je stenový pozdĺžny. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre ustajnenie oviec, sklad jadrových krmovín, ďalej priestory pre dojenie a spracovanie mlieka, šatňa pre zamestnancov, administratívne priestory s miestnosťou pre predaj a distribúciu výrobkov z mlieka. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza sklad sena a sezónnych krmovín a nakladacie plošiny. Druhý objekt farmy je dvojgeneračný rodinný dom pre majiteľa / prevádzkovateľa farmy, má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, šikmú strechu. Nosný systém je stenový obojsmerný. V podzemnom podlaží sa nachádzajú skladové priestory a priestory pre relax s vínnou pivnicou. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza garáž a kompletne vybavená bytová jednotka. Na druhom podlaží sa nachádza tiež kompletne vybavená bytová jednotka s pracovňou. Oba objekty sú založené na základových pásoch z prostého betónu, zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú vyhotovené z keramických tvaroviek. Vodorovné konštrukcie sú v ustajňovacom objekte z drevených lepených trámov a v dome farmára z keramického stropného systému MIAKO. Otvorové konštrukcie sú drevené s izolačným dvojsklom. Objekty z hľadiska teplo-technického vyhovujú normou stanoveným hodnotám, čo bolo dosiahnuté vhodnou voľbou skladieb obalových konštrukcií.
Key words:Návrh objektov farmy, Tepelno-technické posúdenie, Projektová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited