Jul 18, 2019   6:30 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of IBV utility conveyance system
Written by (author): Ing. Leo Ivanov
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Faktorová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inžinierskych sietí pre IBV
Summary:Bc. IVANOV, Leo: Návrh inžiniersky sietí pre IBV [Diplomová práca]. V mojej diplomovej práci sa zaoberám návrhom inžinierskych sietí pre IBV. Konkrétne splaškovou, dažďovou kanalizáciou a vodovodom pre 54 RD v obci Kováčová. Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúci verejný vodovod v lokalite stavby. Dažďové vody z komunikácie a zo striech budúcich RD budú odvedené navrhovanou dažďovou kanalizáciou do Kováčovského potoka. Splaškové odpadové vody z RD budú odvedené do verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá je zaústená do ČOV Zvolen. Návrh inžinierskych sietí obsahuje popis navrhovaného riešenia, hydrotechnické výpočty, situácie, pozdĺžne profily, priestorové usporiadanie inžinierskych sietí v ryhe, detaily kanalizačných šachiet a kladačská schéma.
Key words:splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited