Jul 19, 2019   2:14 a.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Water suppply system and sewerage system of Vtacnik site
Written by (author): Ing. Monika Frťalová
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Vtáčnik
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo riešenie zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie navrhovaných objektov A, B, C a I1-7 z lokality Vtáčnik. Táto lokalita sa nachádza v severnej časti mestskej časti Bratislava -- Nové Mesto, v katastrálnom území Bratislava Vinohrady, v oblasti Vtáčnik. Jedná sa o veľmi členité územie bývalých vinohradov. Preto som sa rozhodla pre materiál potrubia polyetylén (PE) a tvárnu liatinu (TL), pretože sa môže navrhovať na prípustné prietokové rýchlosti až do 10 m/s. To bolo tiež výhodou pri výškovom umiestnení potrubia. Potrubie v prevažnej miere v riešenom úseku kopíruje terén, bez výraznejšieho zahĺbenia. Rozvod pitnej vody v riešenom území bude k objektom privedený gravitačným systémom. Skladá sa z dvoch vetiev VETVA"1" a VETVA"2". Napájať sa budú dočasne z existujúceho vodovodu DN200 trasovaného v Tupého ulici do dobudovania vodojemu Vtáčnik 2 vrátane zásobného potrubia. Odkanalizovanie územia bude riešené ako delená stoková sústava, no v určitom mieste sa bude dažďová kanalizácia napájať na splaškovú kanalizáciu. Čiže od určitého miesta bude riešené ako jednotná stoková sústava. Dažďová kanalizácia bude zachytávaná v dažďových nádržiach a odtiaľ bude podľa dohody s BVS a.s. vypúšťaná do splaškovej kanalizácie. Na riešenom území sa budú nachádzať dve dažďové nádrže. Do splaškovej kanalizácie sa budú odvádzať aj vody z troch parkovacích plôch. Súčasťou kanalizačnej stoky budú odlučovače ropných látok, na prečistenie dažďových odpadových vôd od pohonných hmôt a iných znečistení. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na existujúci zberač "B IV" DN600 pripojený na ÚČOV vo Vrakuni.
Key words:vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited