Jul 16, 2019   4:04 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of water supply and sewerage for region
Written by (author): Ing. Peter Juhás
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Kamenárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdia zásobovania vodou a odkanalizovania regiónu
Summary:Diplomová práca má za úlohu navrhnúť projekt inžinierskych sietí so zameraním na vodovod a kanalizáciu pre novonavrhované záujmové územie Trenčín-Belá. Diplomová práca je spracovaná ako projekt pre stavebné povolenie, rozdelená na textovú časť a výkresovú časť. Textová časť pozostáva zo sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy. Skladba a obsah sprievodnej aj súhrnnej technickej správy je spracovaný podľa odbornej príručky UNIKA. Súhrnná správa obsahuje identifikačné údaje projektu a základné údaje, ktoré stavbu charakterizujú. Je to hlavne členenie stavby, vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, termíny výstavby a celkové náklady stavby. Technická správa popisuje návrhy technického riešenia projektu vodovodnej i kanalizačnej siete, výpočty potreby vody a hydrotechnické výpočty. Taktiež sú v technickej správe opísané technické riešenia výstavby objektov, ktoré sa nachádzajú na vodovodnej i kanalizačnej sieti. Technickú správu dopĺňajú informácie o súhrnných požiadavkách na plochy a priestory, starostlivosť o životné prostredie, nakladanie s odpadmi a starostlivosť o bezpečnosť práce. Veľmi dôležitou súčasťou súhrnnej technickej správy sú podmienky uvedenia do prevádzky vodovodnej i kanalizačnej siete. Výkresová časť obsahuje výkresy, ktoré sú členené podľa stavebných objektov na SO 01 Vodovod a SO 02 Kanalizácia. Výkresová časť obsahuje i všeobecnú časť s výkresom širších vzťahov a koordinačnou situáciou. Zoznam výkresov je prehľadne uvedený na druhej strane dosiek výkresovej časti.
Key words:Vodovod, Kanalizácia, Technická správa

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited