Jul 17, 2019   10:54 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Statistical survey on selected indicators of supply and removed in SR
Written by (author): Ing. Katarína Zrubeková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Vanda Dubová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
Summary:Bakalárska práca podáva obraz o štatistickom zisťovaní vybraných technických a sociologických údajov zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania v Slovenskej republike. Cieľom tejto záverečnej práce je určenie vybraných špecifických hodnôt zásobovanosti a odkanalizovania miest a obcí v Slovenskej republike a tiež určenie vedomostnej úrovne obyvateľov v oblasti vodárenstva. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, a to zo štatistického zisťovania špecifických ukazovateľov prostredníctvom informácií a údajov čerpaných z výročných správ vodárenských spoločností a z prieskumu vedomostnej základne v oblasti zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania v meste Martin a jeho okolí. Práca je ďalej rozdelená do štyroch hlavných kapitol a ich podkapitol. Úvodom do danej problematiky je prvá kapitola Súčasný stav zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania v SR, ktorá pojednáva o zvyšovaní úrovne zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania po vstupe do Európskej únie a hodnotí súčasný stav v oblasti vodárenstva na území Slovenskej republiky. Druhá kapitola Prevádzkovanie vodovodov a kanalizačných sietí v slovenskej republike informuje o Asociácií vodárenských spoločností, teda o vodárenských spoločnostiach a iných subjektoch ako sú napríklad obce, ktoré zabezpečujú dodávku vody a odkanalizovanie na území Slovenskej republiky. V tretej kapitole s názvom Štatistické zisťovanie sa pojednáva o použitých podkladoch, ktoré boli spracované vo forme tabuľky a použité ako podklady pre výpočet špecifických ukazovateľov zásobovanosti a odkanalizovania, a následne vyhodnotené prostredníctvom grafov a tabuliek. Štvrtá kapitola Prieskum vedomostnej základne obyvateľstva v oblasti zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania sa zaoberá výberom respondentov, u ktorých bola zisťovaná úroveň vedomostí v oblasti vodárenstva prostredníctvom jednoduchého dotazníka. Dotazník bol vyhodnotený vo forme grafov.
Key words:odkanalizovanie, špecifická spotreba, zásobovanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited