Jul 19, 2019   2:21 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Safety of drinking water - risk analysis
Written by (author): Ing. Pavol Nemeš, PhD.
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Opponent 2:Ing. Karol Munka, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
Summary:Predložená dizertačná práca sa zaoberá vývojom zabezpečenia dodávky pitnej vody, analýzy rizík a vytváraním plánov pre zaistenie bezpečnosti vody v hospodárstve zásobovania vodou. V prvej časti práce sú uvedené rôzne programy, metódy a vypracované rámce pre zavádzanie analýzy rizík, ktoré boli doposiaľ v zahraničí a na Slovensku predstavené. S podporou týchto informácii bola navrhnutá metóda analýzy rizík systémov zásobovania pitnou vodou, ktorá nadväzuje na vytvorenú všeobecnú metodiku pre tvorbu plánov pre zaistenie bezpečnosti zásobovania pitnou vodou publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou. Prístup týchto plánov umožňuje jednotným systémom analyzovať riziká rôznych vodovodných systémov a porúch, ktoré sa v nich môžu vyskytovať. V práci bola navrhnutá kvantitatívna metóda analýzy rizík zameraná na problematiku dodávky pitnej vody v požadovanom množstve a tlaku. V druhej časti práce bol vyvíjaný a navrhnutý podrobný metodický postup pre analýzu nežiaduceho stavu, poruchy radu s možnosťou prerušenia dodávky pitnej vody, ktorý bol otestovaný na skutočnom vodovodnom systéme. Pravdepodobnosť výskytu nežiaduceho stavu bola analyzovaná pomocou metódy Faulttreeanalysis (FTA), ktorej základom bol vrcholový stav porucha radu s prerušení dodávky pitnej vody a následne sa identifikovali poruchy, ktoré tento stav vyvolávajú a ovplyvňujú funkčnosť systému. V druhej fáze boli analyzované možné následky, ktoré môžu vzniknúť ako pre prevádzkovateľa, tak aj pre odberateľov. Na základe vypracovaných analýz sa kvantifikovalo riziko ako kombinácia pravdepodobnosti vzniku a následkov.
Key words:Analýza stromu porúch, Plány pre zaistenie bezpečnosti pitnej vody, Analýza rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited