Jul 23, 2019   1:43 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of engineering networks
Written by (author): Ing. Ľuboslava Sedláčková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inžinierskych sietí
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh inžinierskych sietí v obci Važec, ktorá je situovaná v severnej časti Slovenska v blízkosti Liptovského Mikuláša. Toto riešenie sa skladá z návrhu časti stokovej siete a prekládky vodovodov, ktoré boli vynútené práve návrhom kanalizácie. Diplomová práca bola spracovaná ako projekt pre územné rozhodnutie. Dokumentácia pozostáva z návrhu umiestnenia zberačov v obci, vykreslenia pozdĺžnych profilov stôk, návrhu uloženia potrubia a križovania potrubia s tokom Biely Váh, ktorý preteká záujmovým územím. Pozdĺžne profily boli vynášané pomocou softvéru SewaCad. Stoky sú umiestnené do všetkých ulíc v obci tak, aby sa každý producent odpadových vôd mohol na ne napojiť. Pri riešení časti stokovej siete bolo nutné sa zamerať na existujúce inžinierske siete a dodržať vzájomné minimálne vzdialenosti vedení. Z tohto dôvodu bola navrhnutá prekládka vodovodu. Odpadové vody budú odvádzané z obce na čistiareň odpadových vôd a odtiaľ po vyčistení do recipientu Biely Váh. Zrealizovaním stavby stokovej siete sa prispeje k splneniu záväzkov Slovenskej republiky o odkanalizovaní obcí a čistení odpadových vôd. Vybudovaním stokovej siete sa výrazne obmedzí znečisťovanie podzemných vôd splaškovými odpadovými vodami z často nevyhovujúcich a priepustných žúmp v obci. Zabezpečia sa požiadavky obyvateľstva na kvalitu vôd a ochranu životného prostredia a zvýši sa kvalita bývania obyvateľov obce. Realizácia stokovej siete je nutná pre ďalší rozvoj územia.
Key words:priestorová úprava podzemných vedení, stoková sieť, prekládka vodovodu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited