21. 10. 2020  7:25 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Samuel Kadák
Identifikační číslo: 77634
Univerzitní e-mail: xkadaks [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FAD I-ARCH pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia

Kontakty     
     
Závěrečná práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:
Polyfunkčný bytový dom je budova, ktoréj primárnym cieľom nieje len funkcia samotného bývania, ale má obyvateľom taktieţ ponúknuť pestrú škálu moţ ností. Voľnočasové aktivity, relax pri kávičke, ihrisko pre deti a veľa dalších. Objekt musí splňať základné typologocké normy pre stavbu tohto druhu, ale zároveň by mal nadobudnúť svoj charakter, identitu. Hlavnou ideou môjho návrhu bolo navrhnúť priestor, v ktorom dokáţ e človek stráviť celý deň a stále mu má čo ponúknuť. Základom fungujúcej architektúry sú ľudia. Navrhnutý polyfunkčný komplex ponúka maximálnu prechodnosť pozemku a zastrešuje široku hierarchiu funkcií. Zóna je navrhovaná na princípoch komunitného bývania. Vo všetkých objektoch je vyuţit ý princíp pavlače, ako ikonický prvok, ktorý v celom komplexe navodzuje určitú atmosféru vnímania priestoru. Parcela je rozdelená na 3 funkčné celky. Jeden je tvorený občianskou budovou so ţ ivím parterom a priestormi na prenájom. Je orientovaná pozdĺţ západnej strany, čím dodáva imtimitu a vytvára protihlukovú bariéru od komunikácie. Druhý celok sa skladá zo šiestich líniovo usporiadaných bytových domov s polyfunkčným parterom. Tretí celok je park , nachádzajúci sa na platforme podzemnej garáţ e. Nosným systémom navrhovaných objektov je ţ elezobetónový skelet s minolitickými betónovými stropmi. Základy sú riešené betónovými pätkami, nad ktorými sa nachádza polozapustená garáţ s intenzívnou zelenou strechou.
Klíčová slova:Polyfunkčný bytový dom, dom, dúbravka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně