23. 2. 2020  15:21 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Samuel Kadák
Identifikačné číslo: 77634
Univerzitný e-mail: xkadaks [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Samuel Kadák
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Polyfunkčný bytový dom je budova, ktoréj primárnym cieľom nieje len funkcia samotného bývania, ale má obyvateľom taktieţ ponúknuť pestrú škálu moţ ností. Voľnočasové aktivity, relax pri kávičke, ihrisko pre deti a veľa dalších. Objekt musí splňať základné typologocké normy pre stavbu tohto druhu, ale zároveň by mal nadobudnúť svoj charakter, identitu. Hlavnou ideou môjho návrhu bolo navrhnúť priestor, v ktorom dokáţ e človek stráviť celý deň a stále mu má čo ponúknuť. Základom fungujúcej architektúry sú ľudia. Navrhnutý polyfunkčný komplex ponúka maximálnu prechodnosť pozemku a zastrešuje široku hierarchiu funkcií. Zóna je navrhovaná na princípoch komunitného bývania. Vo všetkých objektoch je vyuţit ý princíp pavlače, ako ikonický prvok, ktorý v celom komplexe navodzuje určitú atmosféru vnímania priestoru. Parcela je rozdelená na 3 funkčné celky. Jeden je tvorený občianskou budovou so ţ ivím parterom a priestormi na prenájom. Je orientovaná pozdĺţ západnej strany, čím dodáva imtimitu a vytvára protihlukovú bariéru od komunikácie. Druhý celok sa skladá zo šiestich líniovo usporiadaných bytových domov s polyfunkčným parterom. Tretí celok je park , nachádzajúci sa na platforme podzemnej garáţ e. Nosným systémom navrhovaných objektov je ţ elezobetónový skelet s minolitickými betónovými stropmi. Základy sú riešené betónovými pätkami, nad ktorými sa nachádza polozapustená garáţ s intenzívnou zelenou strechou.
Kľúčové slová:Polyfunkčný bytový dom, dom, dúbravka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene