Oct 20, 2020   10:44 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Identification number: 78599
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Economics and Management of Enterprising (IM OUP REK) - interrupted

     Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Efficiency of selected elements of the marketing mix in the selected company
Written by (author): Ing. Terézia Setnická
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Summary:V súčasnosti sa spoločnosti pokúšajú nájsť nové príležitosti a snažia sa skúmať nové trhy do hĺbky a získať k dispozícii spoľahlivé informácie, ktoré povedú k správnemu rozhodnutiu v rámci spoločnosti. Marketing nie je len o zákazníkoch, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou marketingového systému, ale aj o podniku a medzičlánkoch ako takých. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať a porovnať informácie odbytovej a komunikačnej politiky vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, jadro práce, sú opísané teoretické poznatky z dostupnej literatúry, ktoré boli následne využité v praktickej časti, vo výsledkoch práce. Diplomová práca opisuje možnosti skvalitnenia odbytových aktivít a komunikačnej politiky prostredníctvom inovácií prvkov marketingového mixu v rámci relácií B2B a B2C. Rozšírenie a prehĺbenie kompetencií odborných užívateľov a užívateľských organizácií transferom poznatkov a zručností formou odborných praktických školení. Komparáciou efektivity odbytu a odbytových aktivít pred a po realizácií odborných školení a aplikáciou naštudovaných a zistených dát spoločnosti Henkel Slovensko sme formulovali odporúčania na zlepšenie do budúcnosti.
Key words:marketingový mix, komunikačný mix, odbytová politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited