17. 8. 2019  19:54 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

JUDr. Jarmila Machajdíková
Identifikačné číslo: 7942
Univerzitný e-mail: jarmila.machajdikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Inštitucionálne, finančné a právne aspekty štátnej bytovej politiky na Slovensku
Autor: JUDr. Jarmila Machajdíková
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Oponent 1:doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Oponent 2:prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne, finančné a právne aspekty štátnej bytovej politiky na Slovensku
Abstrakt:Právo na bývanie je podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv uznané za jednu zozákladných ľudských potrieb. Ako potvrdzujú poznatky z praxe na Slovensku, ale i vo vybraných štátoch Európskej únie, treba konštatovať, že vytvorené trhové prostredie samo osebe dostatočne uspokojivo nerieši bytové potreby všetkých skupín obyvateľstva. Dôstojné bývanie je finančne náročnou záležitosťou, ktorá väčšinou presahuje možnosti obyvateľov. Vzhľadom na danú skutočnosť, je potrebné aj zo strany štátu, vytvárať podmienky na financovanie bývania najmä sociálne a príjmovo slabších vrstiev obyvateľstva. Potreba zabezpečiť fungujúci mechanizmus pre oblasť štátnej politiky bývania si vyžaduje spoluprácu a pôsobenie všetkých subjektov previazane, ale aj každého špecificky. Cieľom zúčastnených subjektov pri procese bývania, ktorými sú občan, štát, samospráva a súkromný sektor, je vytvárať priestor pre participáciu všetkých úrovní rozhodovania a posilňovania partnerstva medzi nimi. Úloha štátu je zameraná predovšetkým na tvorbu potrebného legislatívneho rámca pre jednotlivé subjekty v sektore bývania, tvorbu nevyhnutných ekonomických nástrojov dotačnej, úverovej a daňovej politiky, ako aj na súvisiacu a nevyhnutnú metodickú činnosť. Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexný prehľad a analýzu vývoja bývania na Slovensku ako aj vo vybraných štátoch Európskej únie a to z pohľadu legislatívy, financovania a inštitucionálneho zabezpečenia. Pre potreby tejto dizertačnej práce sa pod pojmom štátna bytová politika rozumejú štátne podpory a dotácie na financovanie, tak bývania v osobnom vlastníctve, ako aj štátna politika nájomného bývania, nevylučujúc postup štátu pri realizácii práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a základné podmienky potrebné na získanie nároku na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie nájomných bytov.
Kľúčové slová:bytová politika, bývanie, osobné vlastníctvo, nájomné bývanie, štátna podpora bývania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene