Sep 22, 2020   9:47 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Sith
Identification number: 79734
University e-mail: xsith [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study

Contacts
     
Graduate     Final thesis     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Methods for recognizing type of packet loss for TCP protocol
Written by (author):
Bc. Martin Sith
Department:
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:
Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP
Summary:Protokol TCP je jedným z najznámejších protokolov a patrí k transportným protokolom. Ak však príde k strate dát na sieti, zníži sa jeho efektivita a tým aj rýchlosť odosielania dát. Keď pri komunikácii dostane odosielateľ tri po sebe idúce duplicitné ACK označujúce stratu paketov, algoritmy rozlíšenia straty (LDA) pomôžu rozlíšiť, či ide o straty zo zahltenia siete, alebo o straty zapríčinené chybami počas prenosu, napríklad bezdrôtovou sieťou. Je to dôležité na zlepšenie výkonu TCP v bezdrôtových sieťach. Existuje viacero algoritmov, ktoré zlepšili presnosť rozlíšenia strát, ale každý má svoje slabšie stránky. Niektoré veľké firmy ako napríklad Google sa tiež snažili vymyslieť metódu, ktorá bude úspešná pre všetky typy sietí, ale nepodarilo sa im to. Preto existujú desiatky algoritmov, každý dobrý iba pre určitý typ sietí a strát. V mojej práci som analyzoval rôzne LDA algoritmy, z ktorých som 2 implementoval (WMTA a TFRC satellite). Ich funkčnosť som otestoval na viacerých navrhnutých topológiách, ktoré zahŕňajú pevné, wifi, mobilné a satelitné siete. Taktiež som navrhol vlastnú modifikáciu WMTA metódy, ktorá dokáže nadpriemerne úspešne rozlíšiť typ straty. V závere práce som vyhodnotil úspešnosť všetkých implementovaných algoritmov.
Key words:
TCP, paket, metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited