Nov 15, 2019   11:26 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Point load test – stanovenie pevnosti rôznych typov hornín
Written by (author): Michaela Sedláková
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Point load test - stanovenie pevnosti rôznych typov hornín
Summary:Skúška na zistenie pevnosti vzoriek skalných, ale predovšetkým poloskalných hornín, sa vykonáva aj metódou Point Load Test (PLT) -- t.j. pri bodovom zaťažení horniny. Táto skúška sa vykonáva na príslušnom prístroji, ktorý je schválený Medzinárodnou spoločnosťou pre mechaniku hornín (ISRM) -- Point load apparatus. Výsledkom skúšky je získanie hodnoty indexu pevnosti v tlaku IS(50), ktorý je v dobrej korelácii s hodnotou pevnosti v prostom tlaku . Skúška, ktorou sa táto hodnota získava je rýchla, nenákladná a umožňuje stanoviť pevnosť horniny v laboratóriu i v teréne. Na určenie pevnostných charakteristík je použitie tejto metódy mnohokrát jedinou možnosťou, práve z dôvodov časovej a finančnej náročnosti, často až technickej nemožnosti prípravy pravidelných skúšobných vzoriek teliesok hornín, ktoré majú nízku pevnosť a tendenciu rozpadávať sa v styku z vodou. Objektívne určenie hodnoty IS(50) možno dosiahnuť vykonaním skúšky na viacerých vzorkách (5 až 10ks). Takto stanovené pevnostné vlastnosti hornín slúžia na zatriedenie hornín do rôznych klasifikačných systémov a na celkové posúdenie ich pevnostného prejavu.
Key words:Point load test, granitoidné horniny, korelačný koeficient, pevnosť hornín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited