Nov 22, 2019   10:19 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Optimization method of remediation landslide slope
Written by (author): Ing. Michal Križan
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Ing. Monika Súľovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia spôsobu sanácie zosuvného svahu
Summary:Práca sa zaoberá hodnotením stability zosuvného svahu, ktorý sa nachádza v km 87,5 - 88,06 na trase diaľnice D1 Fričovce-Svinia, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Cieľom práce bolo posúdiť stabilitu zosuvného svahu na dvoch vybraných profiloch a optimalizovať návrh sanačných opatrení. Najskôr som spätným výpočtom zistil parametre reziduálnej šmykovej pevnosti, ktoré som použil pri návrhu sanačných opatrení. V prvej etape sanácie som počítal stabilitu svahu po znížení HPV horizontálnymi odvodňovacími vrtmi. V druhej etape je v jednej časti zosuvu navrhnutý priťažujúci násyp. V tretej etape sanácie som uvažoval so zvýšením stability svahu realizáciou zemných kotiev. Na výpočet stability som použil niekoľko výpočtových metód (Sarma, Spencer, Jambu, Morgenstern-Price, Šachuňanc). S navrhnutými opatreniami stupeň stability sanovaného svahu dosiahol požadované hodnoty pre všetky použité výpočtové metódy a svah vyhovel aj požiadavkám stanovenými STN EN 1997-1.
Key words:zosuvné územie, sanačné opatrenia, stabilita svahu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited