Nov 14, 2019   6:45 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stability of landslide area on the water construction in the Carpathian flysch
Written by (author): Ing. Katarína Zrubeková
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
Summary:Vodná nádrž Tvrdošín bola postavená v roku 1978 a už pri jej projektovaní sa muselo uvažovať so stabilitou svahov nad samotnou nádržou. Hlavným dôvodom bol výskyt viacerých zosuvných území v danej lokalite. Cieľom práce bolo posúdiť stabilitu zosuvných svahov v okolí vodnej nádrže na 4 vybraných profiloch v troch najexponovanejších zosuvoch. Ide predovšetkým o zosuv Pod Žiarec na ľavom svahu údolia a zosuvy Pod Čierny laz a cintorín na pravom svahu údolia rieky Oravy. Stabilita bola posudzovaná pre tri zaťažovacie stavy, a to pred vybudovaním samotnej nádrže pred a po sanácii, a za súčasného stavu počas prevádzky pri predpokladanej maximálnej hladine podzemných vôd a predpokladanej maximálne hladine vody v nádrži. Pri stabilitných výpočtoch boli použité metódy medznej rovnováhy a metódy medzných stavov v zmysle požiadaviek európskych noriem. Výpočty stability vychádzali z archívnych údajov a údajov získaných z terénneho merania. Z výsledkov stabilitných výpočtov vyplýva, že stabilita zosuvných území je ovplyvnená predovšetkým stavom hladín podzemných vôd v telese zosuvov a hladina vody v nádrži má na zosuvné územie vplyv len v extrémnych prípadoch. Kombináciou extrémnych hodnôt, by došlo ku krátkodobej eliminácií účinkov sanačných opatrení, čo by mohlo mať negatívny dopad na celkovú stabilitu zosuvného územia. Na miernu nestabilitu zosuvných území poukazuje aj analýza geodetických meraní. Zo stabilitných hodnotení teda vyplýva, že najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť funkčnosť a pravidelný monitoring na monitorovacej sieti, ktorú navrhujem doplniť. Na základe výsledkov monitoringu bude možné navrhnúť ďalšie sanačné opatrenia v miestach s najväčším rizikom aktivizácie zosuvov.
Key words:sanačné opatrenia, zosuv, stupeň stability

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited