26. 10. 2020  19:49 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

          Projekty
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
Autor:
Pracoviště:
Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
Abstrakt:
Vodná nádrž Tvrdošín bola postavená v roku 1978 a už pri jej projektovaní sa muselo uvažovať so stabilitou svahov nad samotnou nádržou. Hlavným dôvodom bol výskyt viacerých zosuvných území v danej lokalite. Cieľom práce bolo posúdiť stabilitu zosuvných svahov v okolí vodnej nádrže na 4 vybraných profiloch v troch najexponovanejších zosuvoch. Ide predovšetkým o zosuv Pod Žiarec na ľavom svahu údolia a zosuvy Pod Čierny laz a cintorín na pravom svahu údolia rieky Oravy. Stabilita bola posudzovaná pre tri zaťažovacie stavy, a to pred vybudovaním samotnej nádrže pred a po sanácii, a za súčasného stavu počas prevádzky pri predpokladanej maximálnej hladine podzemných vôd a predpokladanej maximálne hladine vody v nádrži. Pri stabilitných výpočtoch boli použité metódy medznej rovnováhy a metódy medzných stavov v zmysle požiadaviek európskych noriem. Výpočty stability vychádzali z archívnych údajov a údajov získaných z terénneho merania. Z výsledkov stabilitných výpočtov vyplýva, že stabilita zosuvných území je ovplyvnená predovšetkým stavom hladín podzemných vôd v telese zosuvov a hladina vody v nádrži má na zosuvné územie vplyv len v extrémnych prípadoch. Kombináciou extrémnych hodnôt, by došlo ku krátkodobej eliminácií účinkov sanačných opatrení, čo by mohlo mať negatívny dopad na celkovú stabilitu zosuvného územia. Na miernu nestabilitu zosuvných území poukazuje aj analýza geodetických meraní. Zo stabilitných hodnotení teda vyplýva, že najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť funkčnosť a pravidelný monitoring na monitorovacej sieti, ktorú navrhujem doplniť. Na základe výsledkov monitoringu bude možné navrhnúť ďalšie sanačné opatrenia v miestach s najväčším rizikom aktivizácie zosuvov.
Klíčová slova:
sanačné opatrenia, zosuv, stupeň stability

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně