Nov 19, 2019   8:09 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of the strength properties of semi rocks
Written by (author): Ing. Veronika Angela Pokojná
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie pevnostných vlastností poloskalných hornín
Summary:Cieľom práce bolo posúdiť vhodnosť použitia skúšky Point load test (skratka PLT) na stanovenie pevnosti hornín pre účely v zakladaní stavieb. Je to oveľa lacnejšia a rýchlejšia metóda na stanovenie pevnosti hornín ako všeobecne zaužívaná metóda stanovenia pevnosti v prostom tlaku [MPa] v laboratórnych podmienkach. Možnosti využitia PLT skúšky som overila na tuneli Ovčiarsko, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Z tunela (severná a južná tunelová rúra, západný a východný portál tunela, prerážky) som odoberala vhodné vzorky hornín. Na základe vykonaných skúšok PLT som získala potrebné údaje pre výpočet upraveného indexu pevnosti pri bodovom zaťažení [MPa]. Použitím prepočítavacieho korelačného koeficientu som získala pevnosť v prostom tlaku. Mnou získané údaje o pevnosti rôznych litologických typov v tuneli som porovnala s údajmi získanými pri razení prieskumnej štôlne. Výsledkom porovnania je možnosť využitia skúšky PLT v etape prieskumu pre správny návrh razenia tunela. Taktiež som analyzovala vplyv vrstevnatosti jednotlivých typov hornín na ich pevnosť.
Key words:pevnosť poloskalných hornín, PLT, tunel Ovčiarsko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited