Nov 22, 2019   6:43 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of rock strenght for purpose of underground construction
Written by (author): Bc. Denis Mihál
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie pevnosti hornín na účely razenia podzemných stavieb
Summary:Cieľom práce bolo posúdiť vhodnosť použitia skúšky Point load test (ďalej PLT) na stanovenie pevnosti hornín pre účely razenia podzemných stavieb. Skúšku je možné realizovať v teréne, je rýchlejšia a lacnejšia ako všeobecne zaužívaná metóda stanovenia pevnosti v prostom tlaku v laboratórnych podmienkach. Možnosti využitia PLT skúšky som overil na vzorkách odobratých z tunela Višňové, ktorý je momentálne vo výstavbe. Z tunela (východný a západný portál tunela) sme odobrali vhodné vzorky (monolity) z viacerých inžinierskogeologických typov hornín. Na základe vykonaných skúšok PLT som získal potrebné údaje pre výpočet upraveného indexu pevnosti pri bodovom zaťažení (označenie Is(50) [MPa]). Analýzou výsledkov som porovnal pevnosť v prostom tlaku viacerých typov hornín z tunela Višňové a pokúsil som sa stanoviť pre ne aj hodnotu prepočítavacieho korelačného koeficientu.
Key words:tunel Višňové, skúška PLT, horniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited