Nov 22, 2019   1:03 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of properties of rocks on excavation of underground structures
Written by (author): Ing. Mária Zimanová
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv stavu horninového prostredia na vyrazenie podzemnej stavby
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo na základe realizácie vlastných skúšok pevnosti hornín v tunelovej rúre a v laboratóriu analyzovať podiel stavu horninového prostredia a vplyvu podzemnej vody na spôsob razenia tunela. Zároveň bola aj zameraná na preukázanie potreby vykonania kvalitného inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu a jej pomoci pri predbežnom odhadnutí geologických pomerov v trase podzemnej stavby. Skúšky stanovenia pevnosti hornín metódou Point load test som vykonávala na v súčasnosti budovanej tunelovej stavbe Ovčiarsko na Slovensku, pri výpočtoch sa postupovalo podľa normy STN EN 1926 (2007). Mojou analýzou bola potvrdená závislosť stanovenia vystrojovacích tried a rýchlosť razenia od pevnostných vlastností hornín.
Key words:tunel, horninový masív, Point load test, pevnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited